Intensivkurs 6-12 personer

1 vecka euro 291
2 veckor euro 536
3 veckor euro 779
4 veckor euro 978
5 veckor euro 1202
6 veckor euro 1426
7/8 veckor euro 1650
9 veckor euro 1874
10 veckor euro 2098
11/12 veckor euro 2322

Kurserna börjar på måndagarna med ett test för att eleverna skall placeras in på rätt nivå och slutar på fredagarna den sista kursveckan. Det finns 10 olika nivåer. Varje nivå består av 20 lektionstimmar (50 minuterslektioner), samt 10 tim. frivilliga aktiviteter efter lektionstid i veckan. Under första delen av lektionerna ligger fokus på grammatikaliska strukturer och ordförråd, under andra delen ligger tyngdpunkten på att öva sig på att kommunicera på italienska. Klasserna brukar bestå av 6-12 elever. Vid kursens slut får kursdeltagarna ett intyg som kan användas som en merit på arbetsmarknaden.

Kurserna består av lektioner i italienska och av ett program med frivilliga aktiviteter utanför lektionstid (studiebesök,möten,rundvandringar och nöjen). Lektionerna är förlagda antingen till förmiddagen mellan 9:00 och 12:40 eller till eftermiddagen mellan 13:00 och 16:40. Klasser för elementära nivåerna på morgonen och de på högre nivåer på eftermiddagen. De här kurserna är speciellt prisvärda eftersom de ger eleverna möjlighet att komma in i språket ordentligt på kort tid. Klasserna är lagom stora för att alla elever skall få möjlighet att komma till sin rätt. Fyraveckorskursen är standard och motsvarar en kursnivå. A1 (Grundnivå1), A2 ( Grundnivå2), B1 (Mellannivå1), B2 (Mellannivå2), C1(Avancerad nivå1) och C2 (Avancerad nivå2). Tvåveckorskursen motsvarar den första eller andra delen av en kursnivå. Eleverna kan också gå på flera standardkurser efter varandra i samma klass. En tolvveckorskurs rekommende-ras för att man får ett maximalt resultat av den tid man lägger ned på studierna. För en nybörjare motsvarar det hälften av hela kursen.Det är också möjligt att gå på en treveckors kurs eller en kurs på en vecka. Om det är nivåskillnader i en klass kan skolan besluta att dela upp klassen i mindre grupper och korta av lektionstiden på följande sätt:
4-5 pers.: 3 lektionstimmar;
2-3 pers: 2,5 lektions-timmar;
1pers.:1 tim,15min.(varje lektion är på 50 min.)

Små grupper brukar arbeta intensivare i klassen och hemma; man når upp till samma nivå som i de större grupperna

Aktivt lärande

Lektionerna leds av utbildade lärare, med erfa-renhet av att undervisa italienska som främman-de språk.Speciell vikt läggs vid undervisnings-metoderna,som utgår från elevernas behov. Det krävs att eleverna å sin sida samarbetar med lä-raren för att åstadkomma en fungerande kon-takt och de uppmanas att direkt ta sig an det ämne som läraren föreslår. Varje elevs behov och intressen blir tillgodosedda. Eleverna delas in i olika grupper beroende på hur väl de kan italienska och på deras anlag. Lärarna lägger speciell vikt vid att eleverna lär sig att använda språket, att uttrycka sig, vid att de lär sig att för-stå språket väl och vid att de ska kunna använ-da språket i specifika situationer. På grund av kursernas intensiva tempo så krävs det mycket samarbete (eller input) från kursdeltagarna och två timmars självständigt arbete varje dag.